Fundacja została powołana w celu:

a) popularyzowania fotografii i sztuki audiowizualnej oraz literatury i słowa pisanego jako uniwersalnego języka umożliwiającego komunikację ponad granicami,

b) archiwizacji i opracowania nieznanych zasobów fotograficznych,

c) promocji twórczości fotograficznej i literackiej autorów z całego świata,

d) rozwoju edukacji wizualnej i werbalnej dzieci i młodzieży,

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

a) prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej i edukacyjnej oraz promocyjnej w zakresie kultury i sztuki,

b) współpracę z instytucjami wydawniczymi, artystycznymi i upowszechniania kultury,

c) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz z grupami nieformalnymi działającymi w zakresie fotografii i ogólnie rozumianej literatury,

d) organizowanie warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności kulturalnej i oświatowej.

Cały statut Fundacji Światło/siła: